Política de privacitat

Aquestes dades podran ser utilitzats amb l’única finalitat d’informar-lo dels serveis oferts, i/o amb la fi fer-li participar en els processos de selecció de Clients realitzats per aquesta empresa.

En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades li preguem ens ho comuniqui degudament.

Si no desitgés formar part del nostre fitxer o no estigués conforme amb algun dels punts assenyalats li preguem ens el comuniqui per escrit. D’una altra manera entenem que mostra la seva conformitat, atorgant el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

L’informem que vostè i en compliment la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent un escrit a info@canferrer.com

Agrair-li el seu interès per la confiança dipositada en la nostra empresa i aprofitar l’ocasió per a saludar-li.